juni 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

Anställda på ett byggföretag deltog på en konferensresa i New York. En konferensresa medför normalt inte förmånsbeskattning för de anställda men i det här fallet ansåg kammarrätten att inslaget av nöje och rekreation var för stort och att konferensresan inte var till nytta för företaget. Följden för de anställda blev att de ska förmånsbeskattas för kostnaden och att arbetsgivaren ska betala sociala avgifter på motsvarande värde. Då både anställda och företaget lämnat oriktiga uppgifter i deklarationen skulle de även betala skattetillägg.

Bakgrund

Ett företag i byggbranschen anordnade en konferensresa till New York. Resan pågick från fredag till måndag och var obligatorisk för alla anställda. De vardagar som resan varade tog dock de anställda semester. Ett program för konferensen var upprättat och av programmet framgick såväl konferensarbete som rekreation. Enligt programmet utfördes även konferensarbete på flygplatsen. Företaget valde att lägga konferensen i New York för att staden har bra konferensmöjligheter samt att staden är intressant ur ett byggnadsperspektiv. Syftet med konferensen var att skapa en bättre teamkänsla inom företaget och valet av stad gav också möjlighet till andra aktiviteter som kan ge en god stämning inom företaget.

Granskning av Skatteverket

Vid en granskning av Skatteverket kring omständigheterna av konferensresan konstaterades att den effektiva arbetstiden under konferensresan inte varit tillräcklig. Som tumregel bör den effektiva konferenstiden uppgå till minst sex timmar per dag eller 30 timmar under en vecka. Inslaget av nöje och rekreation under konferensresan bedömdes också ha varit för stort. Viss tid kan ägnas åt rekreation och nöjen under en konferensresa, men denna tid får inte överstiga vad som kan anses vara normalt. Skatteverket beslöt därför att företagets anställda skulle förmånsbeskattas för kostnaden på resan och att arbetsgivaravgifter skulle redovisas av arbetsgivaren. Dessutom skulle även ett skattetillägg påföras på grund av att oriktiga uppgifter lämnats till Skatteverket. Att resan enligt uppgift var obligatorisk för de anställda påverkade inte Skatteverkets beslut.

Halva kostnaden förmån enligt förvaltningsrätten

Företaget överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten konstaterar i likhet med Skatteverket att konferensresan innehöll stora delar nöje och rekreation men fann dock att resan till viss del innehöll tid för arbete som var till nytta för företaget. Därför anser de att förmånsvärdet skulle sättas ner till hälften, alltså halva kostnaden för resan. Förvaltningsrätten ansåg dock likt Skatteverket att skattetillägg skulle påföras på grund av att det saknades uppgifter om förmånen i inkomstdeklarationen och inga arbetsgivaravgifter på förmånen redovisats till Skatteverket.

Kammarrätten fastställde Skatteverkets beslut

Kammarrätten konstaterar att visst arbete utförts under resan men att nyttan varit ringa. Att arbetstagarna tagit ut semester förstärker uppfattningen att nöjesinslagen varit dominerande. Kammarrätten ändrade förvaltningsrättens dom och fastställde Skatteverkets beslut avseende förmån av konferensresan men beslutade att skattetillägget skulle sättas ner till hälften. Kammarrätten ansåg att företaget skulle ha redovisat arbetsgivaravgifter på de anställdas förmån och de anställda skulle ha lämnat upplysningar om resan i inkomstdeklarationen så att Skatteverket kunnat göra en bedömning av frågan om eventuell förmånsbeskattning. Med hänsyn till den långa handläggningstiden beslutade dock kammarrätten att sätta ner skattetillägget till hälften för de anställda och för företaget.

Kammarrätten i Sundsvall 1948-21

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

feb. 01, 2024

Trav och moms – SRN fann

jan. 31, 2024

Nya regler för årsredovisning i bostadsrättsföreningar

jan. 29, 2024

Frivillig momsskyldighet – klargörande av begreppet stadigvarande användning

jan. 29, 2024

Nya lagar 2024

jan. 11, 2024

Fyllnadsinbetalning – undvik höga räntekostnader på skattekontot

nov. 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

nov. 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

nov. 28, 2023

Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

nov. 28, 2023

Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

nov. 28, 2023

Skatteplanering inför nyår

nov. 06, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

nov. 06, 2023

Styvbror är inte närstående enligt inkomstskattelagen

nov. 06, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

nov. 06, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

nov. 06, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

nov. 06, 2023

Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

sep. 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

sep. 29, 2023

Prisbasbeloppen 2024

sep. 29, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

sep. 29, 2023

Moms – höjd omsättnings-gräns och 12% på konstverk mm

sep. 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

sep. 29, 2023

Budgetpropositionen 2024

sep. 29, 2023

Vårpropositionen 2023

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023