juni 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att frivillig momsskyldighet är möjligt även när flera momspliktiga hyresgäster använder samma lokal och ingen av dem har ensamrätt till en specifik yta.

Frivillig momsskyldighet

Försäljning, överlåtelser och uthyrning av fastigheter är momsfritt. Däremot finns ett antal undantag från detta – bland annat hotell, parkering och reklamplatser sådana typer av fastighetstjänster som är momspliktiga.

Därtill finns också frivillig momsskyldighet gällande lokaluthyrning. Det innebär att den som har stadigvarande uthyrning till momspliktiga hyresgäster frivilligt kan låta dessa ytor träda in i momssystemet. Då lägger man alltså moms på hyran och lyfter momsen på de kostnader som hör till denna uthyrning.

Det frivilliga momsinträdet gäller även för andrahands- och tredjehandsuthyrning. Om hyresgästerna däremot inte är momspliktiga kan inte fastighetsägaren hyra ut sina lokaler med moms.

Bakgrund

Fastighetsförvaltning AB (bolaget) uppförde ett hyreshus och tecknade ett hyresavtal med hyresgäst A. Därefter ingick A avtal om andrahandsuthyrning med två ytterligare hyresgäster – B och C. Samtliga hyresgäster bedrev momspliktig verksamhet eller definierades som stat/kommun – vilket innebär att reglerna för frivillig momsskyldighet borde kunna tillämpas.

Avtalet mellan A, B och C var skrivet så att alla parter hade möjlighet att nyttja fastigheten gemensamt och att kostnaderna för lokalen skulle fördelas utifrån deras respektive nyttjande av lokalytan. Bolaget ansåg sig ha en momspliktig uthyrning och lyfte moms på sina kostnader.

Skatteverket nekade dock momslyftet eftersom hyresgästerna använde samma yta. Skatteverkets uppfattning var att kravet på stadigvarande användning inte uppfylldes om hyresgästerna inte hade en enskild fastställd yta att nyttja. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut och frågan har nu avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Bestämd yta

En grund för den frivilliga momsen är att det endast kan medges för en viss fastighet eller viss del av fastighet (lokal). I tidigare praxis har det inte varit möjligt att medge frivilligt momsinträde när lokalen som nyttjas i momspliktig verksamhet utgörs av en procentuell del av ytan.

HFD konstaterar att den frivilliga momsskyldigheten vid lokaluthyrning inte är ett krav från EU och momsdirektivet. Det är medlemsländerna som själva får besluta om möjligheterna att momsbelägga lokaluthyrning. Möjligheten att momsbelägga uthyrningen framgår alltså av den svenska momslagen, som säger att endast stadigvarande uthyrning till momspliktiga hyresgäster kan momsbeläggas.

Frågan är alltså om en upplåtelse av samma lokalyta till flera hyresgäster är förenlig med kravet på stadigvarande användning.

Fastighetsägarens avsikt avgörande

Att användningen av lokalen är gemensam bör enligt HFD inte utgöra ett hinder mot att uthyrningen är stadigvarande. Istället är det fastighetsägarens avsikt med uthyrningen som har betydelse om kravet på stadigvarande användning uppfylls. HFD menar att frivillig momsskyldighet för lokaluthyrning kan beviljas även om flera hyresgäster disponerar lokalen utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta.

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 5329–22

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

jul. 14, 2023

Sommarhälsning / semesterstängt

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

jun. 26, 2023

Aktuella datum

maj. 30, 2023

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga slopas

maj. 30, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

maj. 30, 2023

Skadestånd och momsplikten

maj. 30, 2023

Varor och tjänster som erbjuds av arbetsgivaren

maj. 30, 2023

Tidpunkt för när utdelningen är disponibel

maj. 30, 2023

Ny momslag

maj. 05, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Sommarjobbande ungdomar

maj. 05, 2023

Vanliga fel i deklarationen

maj. 05, 2023

Bed and breakfast i privatbostad beskattas i kapital

maj. 05, 2023

Moms i hotellrörelse m m

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023

mar. 31, 2023

När kunden inte betalar påminnelser, inkassokrav m m

mar. 31, 2023

6% moms på discobowling

mar. 31, 2023

Plattformsföretag ska lämna kontrolluppgifter

mar. 31, 2023

Moms på medlemsinsatsen för bredband

mar. 31, 2023

Samfälligheter och moms

mar. 31, 2023

Nyheter i deklarationen 2023

feb. 28, 2023

Styrelseledamot skadeståndsskyldig – upprättade inte kontrollbalansräkning

feb. 28, 2023

Uthyrning av lokaler – idrottstjänst eller momsfri lokaluthyrning

feb. 28, 2023

Moms på idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang

feb. 28, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i hemmet