juni 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att frivillig momsskyldighet är möjligt även när flera momspliktiga hyresgäster använder samma lokal och ingen av dem har ensamrätt till en specifik yta.

Frivillig momsskyldighet

Försäljning, överlåtelser och uthyrning av fastigheter är momsfritt. Däremot finns ett antal undantag från detta – bland annat hotell, parkering och reklamplatser sådana typer av fastighetstjänster som är momspliktiga.

Därtill finns också frivillig momsskyldighet gällande lokaluthyrning. Det innebär att den som har stadigvarande uthyrning till momspliktiga hyresgäster frivilligt kan låta dessa ytor träda in i momssystemet. Då lägger man alltså moms på hyran och lyfter momsen på de kostnader som hör till denna uthyrning.

Det frivilliga momsinträdet gäller även för andrahands- och tredjehandsuthyrning. Om hyresgästerna däremot inte är momspliktiga kan inte fastighetsägaren hyra ut sina lokaler med moms.

Bakgrund

Fastighetsförvaltning AB (bolaget) uppförde ett hyreshus och tecknade ett hyresavtal med hyresgäst A. Därefter ingick A avtal om andrahandsuthyrning med två ytterligare hyresgäster – B och C. Samtliga hyresgäster bedrev momspliktig verksamhet eller definierades som stat/kommun – vilket innebär att reglerna för frivillig momsskyldighet borde kunna tillämpas.

Avtalet mellan A, B och C var skrivet så att alla parter hade möjlighet att nyttja fastigheten gemensamt och att kostnaderna för lokalen skulle fördelas utifrån deras respektive nyttjande av lokalytan. Bolaget ansåg sig ha en momspliktig uthyrning och lyfte moms på sina kostnader.

Skatteverket nekade dock momslyftet eftersom hyresgästerna använde samma yta. Skatteverkets uppfattning var att kravet på stadigvarande användning inte uppfylldes om hyresgästerna inte hade en enskild fastställd yta att nyttja. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut och frågan har nu avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Bestämd yta

En grund för den frivilliga momsen är att det endast kan medges för en viss fastighet eller viss del av fastighet (lokal). I tidigare praxis har det inte varit möjligt att medge frivilligt momsinträde när lokalen som nyttjas i momspliktig verksamhet utgörs av en procentuell del av ytan.

HFD konstaterar att den frivilliga momsskyldigheten vid lokaluthyrning inte är ett krav från EU och momsdirektivet. Det är medlemsländerna som själva får besluta om möjligheterna att momsbelägga lokaluthyrning. Möjligheten att momsbelägga uthyrningen framgår alltså av den svenska momslagen, som säger att endast stadigvarande uthyrning till momspliktiga hyresgäster kan momsbeläggas.

Frågan är alltså om en upplåtelse av samma lokalyta till flera hyresgäster är förenlig med kravet på stadigvarande användning.

Fastighetsägarens avsikt avgörande

Att användningen av lokalen är gemensam bör enligt HFD inte utgöra ett hinder mot att uthyrningen är stadigvarande. Istället är det fastighetsägarens avsikt med uthyrningen som har betydelse om kravet på stadigvarande användning uppfylls. HFD menar att frivillig momsskyldighet för lokaluthyrning kan beviljas även om flera hyresgäster disponerar lokalen utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta.

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 5329–22

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

feb. 01, 2024

Trav och moms – SRN fann

jan. 31, 2024

Nya regler för årsredovisning i bostadsrättsföreningar

jan. 29, 2024

Frivillig momsskyldighet – klargörande av begreppet stadigvarande användning

jan. 29, 2024

Nya lagar 2024

jan. 11, 2024

Fyllnadsinbetalning – undvik höga räntekostnader på skattekontot

nov. 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

nov. 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

nov. 28, 2023

Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

nov. 28, 2023

Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

nov. 28, 2023

Skatteplanering inför nyår

nov. 06, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

nov. 06, 2023

Styvbror är inte närstående enligt inkomstskattelagen

nov. 06, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

nov. 06, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

nov. 06, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

nov. 06, 2023

Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

sep. 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

sep. 29, 2023

Prisbasbeloppen 2024

sep. 29, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

sep. 29, 2023

Moms – höjd omsättnings-gräns och 12% på konstverk mm

sep. 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

sep. 29, 2023

Budgetpropositionen 2024

sep. 29, 2023

Vårpropositionen 2023

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023