januari 29, 2024

Nya lagar 2024

Flera nya bestämmelser träder i kraft under 2024. Dessutom finns det förslag som kan leda till ändrade regler. Här kommer en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

Sänkt skatt på bensin och diesel
Riksdagen har beslutat att energiskatten på bensin och diesel ska sänkas. Dessutom sänks reduktionsplikten för både bensin och diesel till 6% – från 7,8% respektive 30,5%.

Digitala bolags- och föreningsstämmor
Efter pandemins tillfälliga regler om helt digitala stämmor har intresset varit stort för att kunna genomföra smidiga, digitala stämmor på regelbunden basis. Reglerna som träder i kraft 1 januari 2024 förenklar möjligheterna för aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. För att nyttja möjligheten ska det stå med i bolagsordningen respektive stadgarna.

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgiften för 15-18 åringar
Fram till och med 1 januari 2024 gällde att arbetsgivaravgifterna skulle sättas ned till 10,21% på löner till ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Från 1 januari 2024 är nedsättningen slopad, vilket innebär att arbetsgivaravgiften för ungdomar är 31,42%.

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer
Det ordinarie jobbskatteavdraget förstärks och får en genomsnittlig ökning med 2 600 kr/år. För att behålla äldre personer på arbetsmarknaden sker en del ändringar även för dessa. Bland annat sker en höjning av det förhöjda grundavdraget för personer fyllda 66 år (från det år man fyller 67 år).

Förlängd expertskatt
För att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft vill riksdagen utvidga skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner. Skattelättnaden utvidgas från att gälla under högst fem år till att i stället gälla under högst sju år.

Höjd jämförelseränta för ränteförmån
När en anställd får låna pengar av sin arbetsgivare ska den anställde beskattas för en ränteförmån om räntan är förmånligare än marknadsräntan. Jämförelseräntan har varit oförändrad sedan 1993 – fram tills nu. Från den 1 januari 2024 ökar jämförelseräntan med en halv procentenhet vilket innebär att jämförelseräntan blir statslåneräntan + 1,5 procentenheter.

Överföring av mark eller andel i samfällighet
Vid överföring av mark eller andel i samfällighet genom fastighetsreglering och uppdelning i lotter genom klyvning, så ses detta som försäljning (avyttring) av fastighet om överföringen eller uppdelningen sker helt eller delvis mot kontant ersättning. Om ersättningen är högst 5 000 kr så behöver man inte skatta för kapitalvinsten. Riksdagen har nu beslutat att beloppet höjs till 42 000 kr.

Samfälligheter – ökat fribelopp om 1 500 kr
Överskott i delägarbeskattade samfälligheter ska bara tas upp om det överstiger 600 kr. Detta ”fribelopp” höjs nu till 1 500 kr. Även beloppsgränsen för kontrolluppgift följer ändringen.

Allframtidsupplåtelser – höjt belopp från 5 000 kr till 12 000 kr
Omkostnadsbeloppet vid engångsersättning för allframtidsupplåtelser får beräknas till 5 000 kr för samtliga allframtidsupplåtelser under året. Beloppet höjs nu till 12 000 kr.

Förenklad modell för beräkning av FoU-avdraget
Arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU) får sättas ned med 10% av avgiftsunderlaget. Även den allmänna löneavgiften får sättas ned med 10%. Nu kommer en förenkling av reglerna och beräkningen. FoU-avdraget ändras på så sätt att avdraget vid beräkning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften ska göras mot summan av dessa avgifter.

Ingen uppräkning av skiktgränsen
Skiktgränsen för statlig skatt, som normalt räknas upp varje år med konsumentprisindex plus två procentenheter, ska inte räknas upp för 2024. Gränsen blir oförändrad och stannar på 598 500 kr.

Källa; Björn Lundén AB

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

feb. 01, 2024

Trav och moms – SRN fann

jan. 31, 2024

Nya regler för årsredovisning i bostadsrättsföreningar

jan. 29, 2024

Frivillig momsskyldighet – klargörande av begreppet stadigvarande användning

jan. 29, 2024

Nya lagar 2024

jan. 11, 2024

Fyllnadsinbetalning – undvik höga räntekostnader på skattekontot

nov. 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

nov. 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

nov. 28, 2023

Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

nov. 28, 2023

Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

nov. 28, 2023

Skatteplanering inför nyår

nov. 06, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

nov. 06, 2023

Styvbror är inte närstående enligt inkomstskattelagen

nov. 06, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

nov. 06, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

nov. 06, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

nov. 06, 2023

Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

sep. 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

sep. 29, 2023

Prisbasbeloppen 2024

sep. 29, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

sep. 29, 2023

Moms – höjd omsättnings-gräns och 12% på konstverk mm

sep. 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

sep. 29, 2023

Budgetpropositionen 2024

sep. 29, 2023

Vårpropositionen 2023

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023