november 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

Ett nystartat företag vill ge ut så kallade kvalifcerade personaloptioner skattefritt men Högsta förvaltningsdomstolen ansåg inte att företaget uppfyllde åldersvillkoret då verksamheten förvärvades från ett företag som började bedriva verksamhet av ett annat slag för mer än tio år sedan.

Personaloptioner
Personaloptioner är en typ av förmån som ger den anställde rätt att i framtiden förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt förmånliga villkor. Det främsta syftet med personaloptioner är att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal i ett företag.

En personaloption ska beskattas men i undantagsfall, vid så kallade kvalificerade personaloptioner, blir det inte någon förmånsbeskattning när personaloptionen byts mot aktier om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Ett av villkoren för skattefrihet är att det företag som personaloptionerna avser inte har bedrivit verksamhet i mer än tio år efter utgången av det år då verksamheten påbörjades (det så kallade åldersvillkoret). Med bedrivit verksamhet avses då den egentliga verksamheten har börjat bedrivas.

Om företaget förvärvat minst 25 procent av verksamheten från någon annan, ska personaloptionen förvärvas inom tio år från utgången av det år då den förvärvade verksamheten ursprungligen påbörjades. Denna bestämmelse har införts för att motverka att verksamheter ombildas för att kringgå åldersvillkoret.

Bakgrund
Anna är anställd i X AB. Företaget bildades 2011 men verksamheten bedrevs bara en kortare tid och bolaget var därefter vilande till och med slutet 2019 då man återigen startade upp en verksamhet.

För att kunna ge ut kvalificerade personaloptioner skattefritt avser företaget att göra vissa omstruktureringar.

X AB ska bland annat förvärva ett lagerbolag, Y AB, med samma ägarförhållanden som i X AB. X AB kommer därefter att överlåta sin verksamhet till Y AB till ett pris som motsvarar det bokförda värdet. Som ett sista steg kommer X AB att förvärvas antingen till tidigare ägare eller av en extern part.

Efter detta blir Anna i stället anställd i Y AB och kommer då att erbjudas att förvärva kvalificerade personaloptioner som ger henne rätt att förvärva aktier i Y AB.

Skatterättsnämnden
Anna vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) för att få klarhet i om hon kommer att förmånsbeskattas när personaloptionerna utnyttjas. Hon ville veta om åldersvillkoret blir uppfyllt när man genomfört de planerade omstruktureringarna.

SRN:s uppfattning var dock att åldersvillkoret inte skulle vara uppfyllt om omstruktureringen genomförs och Anna skulle förmånsbeskattas då personaloptionerna utnyttjas.

Förhandsbeskedet överklagades och har nu avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Personaloptionerna ska förmånsbeskattas enligt HFD
Enligt förutsättningarna kommer Y AB, som ska ge ut personaloptionerna, ha bedrivit verksamhet i mindre än tio år. Detta innebär enligt HFD att åldersvillkoret på den punkten är uppfyllt för att personaloptionerna ska anses vara kvalificerade, men eftersom Y AB ska förvärva sin verksamhet från X AB är frågan när den förvärvade verksamheten ursprungligen påbörjades.

HFD konstaterar att det räcker att ett företag har bedrivit någon form av verksamhet i mer än tio år för att åldersvillkoret inte ska anses uppfyllt. Att ett företags verksamhet under årens lopp ändrar karaktär medför alltså inte att tioårsperioden flyttas fram.

Inte heller avbrott i verksamheten eller att företaget påbörjar en verksamhet av annat slag bör enligt HFD leda till att starttidpunkten senareläggs. Tidpunkten ska heller inte kunna flyttas fram genom att en verksamhet överförs från ett företag till ett annat.

Enligt HFD är slutsatsen att förutsättningen för att åldersvillkoret ska anses vara uppfyllt, för det företag som förvärvar verksamhet från något annat företag, att villkoret skulle ha ansetts uppfyllt för det överlåtande företaget om verksamheten hade varit kvar där.

Det betyder att den verksamhet som Y AB förvärvar från X AB ska anses vara påbörjad 2011 då X AB först började att bedriva verksamhet. Detta trots att det var ett annat slag av verksamhet än den som Y AB förvärvar. Personaloptionerna kommer därmed inte anses förvärvade inom tio år från det år då verksamheten ursprungligen påbörjades.

Det betyder att personaloptionerna inte kommer att anses vara kvalificerade utan Anna kommer att bli förmånsbeskattad om personaloptionerna utnyttjas. SRN:s förhandsbesked fastställdes därmed.

Högsta förvaltningsdomstolen 3564-23

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

feb. 01, 2024

Trav och moms – SRN fann

jan. 31, 2024

Nya regler för årsredovisning i bostadsrättsföreningar

jan. 29, 2024

Frivillig momsskyldighet – klargörande av begreppet stadigvarande användning

jan. 29, 2024

Nya lagar 2024

jan. 11, 2024

Fyllnadsinbetalning – undvik höga räntekostnader på skattekontot

nov. 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

nov. 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

nov. 28, 2023

Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

nov. 28, 2023

Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

nov. 28, 2023

Skatteplanering inför nyår

nov. 06, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

nov. 06, 2023

Styvbror är inte närstående enligt inkomstskattelagen

nov. 06, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

nov. 06, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

nov. 06, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

nov. 06, 2023

Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

sep. 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

sep. 29, 2023

Prisbasbeloppen 2024

sep. 29, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

sep. 29, 2023

Moms – höjd omsättnings-gräns och 12% på konstverk mm

sep. 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

sep. 29, 2023

Budgetpropositionen 2024

sep. 29, 2023

Vårpropositionen 2023

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023