mars 31, 2023

Plattformsföretag ska lämna kontrolluppgifter

Enligt nya regler ska plattformsföretag som förmedlar varor och tjänster inom vissa branscher lämna kontrolluppgifter till Skatteverket.

Lämna kontrolluppgifter till Skatteverket

Från och med 1 januari 2023 gäller nya regler som innebär att plattformsoperatörer (plattformsföretag) ska lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om vilka säljare och uthyrare som använder plattformen och vilka inkomster de fått. Bakgrunden till varför man har infört de nya reglerna är ett EU-direktiv (DAC 7) och syftet är att säkerställa att skattepliktiga inkomster redovisas. Uppgifterna som Skatteverket får in ska främst användas för informationsutbyte med andra EU-länder.

Här går vi i korthet igenom vad som gäller.

Plattformsföretag som förmedlar varor och tjänster

De nya reglerna vänder sig till plattformsföretag som har en plattform där varor och tjänster förmedlas mellan köpare och säljare inom följande branscher:

– Uthyrning av fast egendom, exempelvis bostäder, hyresrätter och kommersiella fastigheter.
– Uthyrning av transportmedel, vilket menas alla fordon som kan framföras på egen hand, exempelvis bil, husbil, cykel, elsparkcyklar och båt.

(Vissa säljare inom dessa branscher är dock undantagna, se nedan).

De plattformsföretag som omfattas av rapporteringsplikten måste vara juridiska personer som exempelvis aktie- och handelsbolag. Enskild näringsverksamhet omfattas inte av de nya reglerna.

Plattformsföretag som endast säljer sina egna varor och tjänster via sin plattform berörs alltså inte av de nya reglerna.

Anmäla plattformsföretaget till Skatteverket

Är man ett rapporteringspliktigt plattformsföretag som har anknytning till Sverige och som omfattas av reglerna ska man anmäla detta till Skatteverket. Med anknytning menas att företaget har hemvist, företagsledning eller fast driftsställe i Sverige. Har plattformsföretaget anknytning till flera länder inom EU ska detta rapporteras till behörig myndighet i det aktuella landet.

De plattformsföretag som är rapporteringsskyldiga 1 januari 2023 (när reglerna träder i kraft) ska snarast, men senast 30 juni 2023, göra en anmälan till Skatteverket. För de som blir rapporteringsskyldiga efter 1 januari 2023 gäller att anmälan ska ske inom två månader efter att man uppfyller kriterierna för att var ett rapporteringsskyldigt plattformsföretag. Skatteverket kommer att öppna en e-tjänst för anmälan. Tjänsten beräknas öppna i mars 2023.

Åtgärder för kundkännedom

Plattformsföretaget är skyldigt att identifiera vilka säljare på plattformen som är rapporteringsskyldiga. För att kunna göra detta ska företaget genomföra en kundkännedomsprocess där de ska inhämta uppgifter från sina säljare, bland annat var de har sin skatterättsliga hemvist. Kundkännedomsprocessen ska vara genomförd senast 31 december det år för vilket kontrolluppgifter ska lämnas.

Uppgifter i kontrolluppgiften

De uppgifter som ska med om säljaren på kontrolluppgiften är bland annat

– identifikationsuppgifter för säljaren, som säljarens namn, adress, person-, eller organisationsnummer
– i vilket eller vilka länder säljarens har uppgivit som sin skatterättsliga hemvist
– fastighetsbeteckning och adress för uthyrd fast egendom samt antal uthyrningar
– om man känner till vilket kontonummer som säljaren fått in sin ersättning
– sammanlagd ersättning uppdelad på kvartal och verksamhet. Ersättningen rapporteras exklusive moms.

Den ersättning som plattformsföretaget ska rapportera är ersättningen som företag och privatpersoner som använder plattformen får för att sälja sina varor och tjänster. Med ersättning menas pengar eller värdet på något annat som säljaren får som betalning.

De är bara inkomster som plattformsföretaget känner till, eller rimligen kan antas känna till, som ska rapporteras. Om överenskommelse mellan säljare och köpare sker genom direktkontakt och betalningen sker utan inblandning av plattformsföretaget, kan det inte antas att plattformsföretaget känner till hur stor ersättningen har varit.

Plattformsföretagen ska lämna samma uppgifter till säljarna på plattformen som man lämnar till Skatteverket.

Säljare som är undantagna från rapporteringsskyldigheten

Plattformsföretaget är inte rapporteringsskyldigt för de säljare som är

– marknadsnoterade företag,
– ett företag som under ett år säljer varor vid färre än 30 tillfällen och för mindre än 2 000 euro.

Plattformsavgift

Kontrolluppgiften för 2023 ska lämnas in till Skatteverket senast 31 januari 2024. Om en kontrolluppgift inte lämnas in i tid eller om man inte gjort sina åtgärder för kundkännedom tar Skatteverket ut en plattformsavgift. Om kontrolluppgiften inte har lämnats 31 januari blir plattformsavgiften 2 500 kr. Avgiften dubbleras till 5 000 kr efter 31 mars. Därefter kan det bli aktuellt med ytterligare en plattformsavgift på 5 000 kr.

Skatteverket

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

jul. 14, 2023

Sommarhälsning / semesterstängt

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

jun. 26, 2023

Aktuella datum

maj. 30, 2023

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga slopas

maj. 30, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

maj. 30, 2023

Skadestånd och momsplikten

maj. 30, 2023

Varor och tjänster som erbjuds av arbetsgivaren

maj. 30, 2023

Tidpunkt för när utdelningen är disponibel

maj. 30, 2023

Ny momslag

maj. 05, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Sommarjobbande ungdomar

maj. 05, 2023

Vanliga fel i deklarationen

maj. 05, 2023

Bed and breakfast i privatbostad beskattas i kapital

maj. 05, 2023

Moms i hotellrörelse m m

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023

mar. 31, 2023

När kunden inte betalar påminnelser, inkassokrav m m

mar. 31, 2023

6% moms på discobowling

mar. 31, 2023

Plattformsföretag ska lämna kontrolluppgifter

mar. 31, 2023

Moms på medlemsinsatsen för bredband

mar. 31, 2023

Samfälligheter och moms

mar. 31, 2023

Nyheter i deklarationen 2023

feb. 28, 2023

Styrelseledamot skadeståndsskyldig – upprättade inte kontrollbalansräkning

feb. 28, 2023

Uthyrning av lokaler – idrottstjänst eller momsfri lokaluthyrning

feb. 28, 2023

Moms på idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang

feb. 28, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i hemmet