november 6, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

Enligt kammarrätten ska tjänstepension som betalats ut till en person bosatt i Portugal SINK-beskattas i Sverige från och med 1 januari 2022.

Flera kammarrättsdomar
Det har kommit flera kammarrättsdomar om hur tjänstepensioner som betalats ut till personer bosatta i Portugal ska beskattas. Fallen, som har liknande förutsättningar, har sin grund i att utbetalningar från svenska tjänstepensioner till personer bosatta i Portugal tidigare inte beskattades i Sverige.

De fördelaktiga reglerna berodde på det skatteavtal som Sverige hade med Portugal. Sverige sa dock upp skatteavtalet och reglerna upphörde att gälla 1 januari 2022. Enligt övergångsbestämmelserna ska dock det gamla avtalet även i fortsättningen tillämpas om det är fråga om

– källskatter på belopp som förvärvats före ikraftträdandet,
– andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.

Det kammarrätten har tagit ställning till är vad som menas med den första punkten belopp som har förvärvats före ikraftträdandet.

Skatteverket påförde SINK-skatt
I ett av fallen handlade det om Anders som är bosatt i Portugal sedan flera år och som lever på inkomster från sin tjänstepensionsförsäkring. Under den tiden Anders har bott i Portugal har han inte betalat svensk skatt, vilket han heller inte gjorde för beskattningsåret 2022, då de nya reglerna började att gälla.

Skatteverket beslutade att för 2022 påföra Anders 25% skatt enligt reglerna om Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK-skatt. Skatteverket menade att undantaget i övergångsbestämmelserna inte avser vilket år den pensionsgrundande inkomsten har upparbetats utan viket år pensionen utbetalades.

Beslutet överklagades
Anders ansåg att Skatteverket hade tolkat övergångsbestämmelserna fel och överklagade beslutet. Enligt Anders var övergångsbestämmelserna tillämpliga eftersom hans tjänstepensionsförsäkring hade förvärvats och uttagen har påbörjats före ikraftträdandet av de nya reglerna. Enligt Anders tolkning betyder begreppet ”förvärvat” att inkomsten var intjänad (förvärvad) innan de nya reglerna trädde ikraft. Han påpekade också att det finns ett förbud mot retroaktiv beskattning.

Förvaltningsrätten höll med Skatteverket
Förvaltningsrätten började med att konstatera att det inte rör sig om någon retroaktiv beskattning eftersom det inte kommer att tas ut någon skatt på utbetalningar som har skett före 1 januari 2022.

Enligt förvaltningsrätten skulle övergångsbestämmelserna tolkas utifrån vad om gällt enligt det ursprungliga skatteavtalet och dess engelska lydelse. Precis som Skatteverket tyckte förvaltningsrätten att det gamla skatteavtalet inte var tillämpligt på utbetalningar som var gjorda efter 1 januari 2022.

Tjänstepensionen ska beskattas enligt kammarrätten
Domen överklagades men kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten och ansåg att det upphävda skatteavtalet inte är tillämpligt på belopp som har utbetalats 1 januari 2022 och senare. Anders ska därmed betala SINK-skatt på sina inkomster från och med beskattningsåret 2022.

Domen är i skrivande stund inte överklagad och vinner laga kraft i slutet av november.

Kammarrätten i Sundsvall 1859-22

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

nov. 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

nov. 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

nov. 28, 2023

Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

nov. 28, 2023

Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

nov. 28, 2023

Julgåvor och julfest – detta gäller!

nov. 28, 2023

Skatteplanering inför nyår

nov. 27, 2023

Aktuella datum

nov. 06, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

nov. 06, 2023

Styvbror är inte närstående enligt inkomstskattelagen

nov. 06, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

nov. 06, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

nov. 06, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

nov. 06, 2023

Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

sep. 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

sep. 29, 2023

Prisbasbeloppen 2024

sep. 29, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

sep. 29, 2023

Moms – höjd omsättnings-gräns och 12% på konstverk mm

sep. 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

sep. 29, 2023

Budgetpropositionen 2024

sep. 29, 2023

Vårpropositionen 2023

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023

mar. 31, 2023

När kunden inte betalar påminnelser, inkassokrav m m

mar. 31, 2023

6% moms på discobowling

mar. 31, 2023

Plattformsföretag ska lämna kontrolluppgifter